RIGAT PARCK & SPA HOTEL
RIGAT PARCK & SPA HOTEL - Redisseny de logotip. Publicitat impresa, disseny i maquetació de diverses publicacions. Web amb gestor de continguts per actualitzar ofertes.